Biên bản kiểm phiếu tín nhiệm là văn bản của cơ quan, tổ chức soạn thảo sau khi tiến hành xong việc bầu, bỏ phiếu tín nhiệm cá nhân, tập thể vào một vị trí nào đó để thực hiện một công việc nào đó, dưới đây là mẫu biên bản kiểm phiếu:

Mẫu Biên bản kiểm phiếu tín nhiệm

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191


TÊN CƠ QUAN/TỔ CHỨC

 

ĐƠN VỊ ………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

……, ngày… tháng … năm …

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU TÍN NHIỆM

 (Số:…/BB-…)

Vào hồi…….giờ……, ngày……tháng….. năm………., tại………..

đã tổ chức lấy phiếu tín nhiệm : ……………..

Thành phần tổ kiểm phiếu

  • ……………………………………………………………………, tổ trưởng;
  • ………………………………………….. ………………………., tổ viên kiêm thư ký;
  • ……………………………………………………………………., tổ viên.

Tình hình phát, thu hồi phiếu

  1. Số phiếu phát ra: ……………….;
  2. Số phiếu thu về: ………………. ;
  3. Số phiếu hợp lệ: ………………. ;
  4. Số phiếu không hợp lệ: ………;

Kết quả tín nhiệm

 

STT Họ và tên Năm sinh

Trình độ chuyên môn

Chức vụ/chức danh hiện tại Chức danh         quy hoạch Kết quả tín nhiệm
Nam Nữ Số phiếu Tỷ lệ (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1                
2                
                 

Biên bản được lập thành … bản vào lúc……giờ cùng ngày và đã thông qua các thành viên trong Ban Kiểm phiếu./.

TM. BAN KIỂM PHIẾU

 

TRƯỞNG BAN

 

(Ký và ghi rõ họ tên)

Thư ký

 

 

 

(Ký và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm: