Menu Đóng

Văn bản Báo cáo dự án đầu tư

Báo cáo dự án đầu tư : Văn bản được sử dụng để thông báo tới cơ quan thẩm quyền về tình hình hoạt động của dự án đầu tư

Mẫu Văn bản Báo cáo dự án đầu tư


CÔNG TY …..

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……, ngày ….. tháng ….. năm

BÁO CÁO DỰ ÁN ĐẦU TƯ ….

Kính gửi  : – Sở KH&ĐT ….

Nhà đầu tư gồm các cá nhân sau đây :

  • CÔNG TY ……

Đại diện ………. Chức vụ ……..

Địa chỉ ….

Điện thoại …………   Fax …………..

Giấy phép kinh doanh số ……..

Mã số thuế ….

Tài khoản ……….. tại ngân hàng …..

  • ÔNG : …..

Ngày sinh : ………………… Quốc tịch : ………

CMND số : ………………… Nơi cấp : ……….. Ngày cấp : ………

Địa chỉ thường trú : …………

Chỗ ở hiện tại : ………..

  • ÔNG : …..

Ngày sinh : ………………… Quốc tịch : ………

CMND số : ………………… Nơi cấp : ……….. Ngày cấp : ………

Địa chỉ thường trú : …………

Chỗ ở hiện tại : ………..

Nội dung báo cáo :

Tình hình hoạt động dự án ….

Vấn đề vốn :

Loại vốn Đơn vị tính ( nghìn đồng ) Thực hiện
Vốn điều lệ   Đến thời điểm hiện tại vốn điều lệ đã được góp đủ bằng tiền mặt
Vốn đầu tư   + Vốn góp : ……

 

+ Vốn vay để thực hiện dự án : ….

+ Máy móc , thiết bị : ….

Vấn đề lao động :

  • Số lượng cần tuyển :
  • Hoạt động tuyển dụng lao động :

+ …

+ …

+ …

Tiến độ thực hiện :

Dự án đã được triển khai đi vào hoạt động .

 Nhà đầu tư cam kết :

Chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp , chính xác , trung thực của nội dung báo cáo này .

 

Nơi nhận :

 

–         Sở KH&ĐT …..

–         Lưu : VP CT

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CÔNG TY …

GIÁM ĐỐC

( Ký tên , đóng dấu )

 

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191