Menu Đóng

Văn bản Báo cáo giám sát môi trường

Báo cáo giám sát môi trường : văn bản được sử dụng để thông báo về chất lượng môi trường tại một khu vực nhất định

Mẫu Văn bản Báo cáo giám sát môi trường


CÔNG TY …..

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……, ngày ….. tháng ….. năm

BÁO CÁO GIÁM SÁT MÔT TRƯỜNG

( 06 tháng đầu năm … )

I. THÔNG TIN CHUNG

Tên đơn vị:………………………………………………………………………………

Địa chỉ: (địa chỉ vị trí xưởng sản xuất)………………………………………..

Điện thoại:………………………………………………………………………………..

Giám đốc:………………………………………………………………………………..

Tên nhân viên phụ trách môi trường:……………………………………….

Điện thoại:

Ngành nghề kinh doanh :

Nguyên liệu sản xuất:

STT

Nguyên liệu Số lượng (kg/tháng)
1    
2    
   

Hóa chất:

STT Hóa chất Số lượng (kg/tháng)
1    
2    
   

Nhiên liệu: (thống kê loại nhiên liệu sử dụng trong sản xuất (điện, than, củi, dầu ….), nêu rõ số lượng sử dụng trong một tháng)

STT Nhiên liệu Số lượng (kg/tháng)
1    
2    
   

Công suất thiết kế: (sản phẩm/tháng).

Sản lượng sản xuất trung bình/tháng trong kỳ báo cáo 06 tháng:

Nhu cầu sử dụng nước: (gồm nước máy (tính theo hóa đơn); nước ngầm, nước mặt (tính theo đồng hồ đo lưu lượng nước khai thác).

Lưu lượng xả thải: (dựa vào đồng hồ đo lưu lượng xả thải hoặc doanh nghiệp tự lập sổ theo dõi định kỳ (ngày/tháng..).

Biện pháp xử lý nước thải: (ghi rõ công nghệ xử lý, công suất đầu tư trạm xử lý nước thải).

Nguồn phát sinh khí thải và biện pháp xử lý: (ghi rõ số cửa xả thải ra môi trường).

Thu gom, xử lý chất thải rắn thông thường: (Nguồn phát sinh, số lượng phát sinh và biện pháp xử lý).

Quản lý chất thải nguy hại: (Nguồn phát sinh, số lượng phát sinh và biện pháp quản lý, xử lý)

II. KẾT QUẢ PHÂN TÍCH.

Tên và địa chỉ liên hệ của cơ quan, đơn vị thực hiện việc đo đạc, lấy mẫu phân tích về môi trường: (Cung cấp thêm thông tin đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường theo quy định).

Về thông số phân tích:

Nước thải

– Vị trí lấy mẫu nước thải: (Là điểm xả thải cuối cùng trước khi thải ra môi trường bên ngoài hoặc điểm xả thải sau khi qua hệ thống xử lý nước thải)

– Thời điểm lấy mẫu: (ngày, giờ lấy mẫu)

– Số lượng mẫu: (Để đảm bảo tính chính xác và đại diện, nên lấy mẫu theo phương pháp tổ hợp, lấy ở 03 thời điểm khác nhau trong 01 ca sản xuất).

– Kết quả: (Trình bày dạng bảng biểu, so sánh và đánh giá với Quy chuẩn Việt Nam tương ứng).

Khí thải

– Vị trí ống khói xả thải: (bổ sung sơ đồ nhà máy, chấm điểm lấy mẫu ống khói);

– Thời điểm lấy mẫu:

– Kết quả: (Trình bày dạng bảng biểu, so sánh và đánh giá với Quy chuẩn Việt Nam tương ứng).

III. KIẾN NGHỊ VÀ CAM KẾT

  1. Kiến nghị:
  2. Cam kết:

– Chủ cơ sở cam kết thường xuyên vận hành các công trình xử lý đảm bảo đạt theo tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành.

– Chủ cơ sở cam kết số liệu báo cáo trên đây là đầy đủ và chính xác. Quá trình tự quan trắc giám sát của doanh nghiệp thực hiện theo đúng các quy định của Nhà nước về chế độ tự quan trắc, giám sát.

Trường hợp kết quả không đạt yêu cầu, cam kết thời gian và biện pháp khắc phục.

….….., ngày ……tháng……năm …..

GIÁM ĐỐC

(Ký tên , đóng dấu)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191