Bản Báo cáo kết quả kinh doanh

Báo cáo kết quả kinh doanh là văn bản của cơ quan cấp dưới gửi cơ quan cấp trên nhằm thực hiện công việc thông báo, trình bày về kết quả kinh doanh hàng hóa, dịch vụ của tổ chức đó, cụ thể như sau:

Mẫu bản Báo cáo kết quả kinh doanh

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Tên đơn vị thực hiện
báo cáo
——–
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số ………/…..

….., ngày … tháng … năm …..

 BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH

Căn cứ Kế hoạch kinh doanh số…/KH-…;

Căn cứ Báo cáo tài chính quý…năm…;

Căn cứ tình hình hoạt động của công ty.

Kính gửi: ….(tên cơ quan tiếp nhận Báo cáo….)

Phòng Tài chính- Kế toán báo cáo về kết quả kinh doanh cụ thể như sau:

Về tổng doanh thu

………………………………………

Về tỷ lệ doanh thu

………………………………………

Về những măt hạn chế, chưa khắc phục được

………………………………………

Đề xuất, kiến nghị

………………………………………

Nơi nhận:

 

– Như trên;

– Lưu VT; VP

TM.ĐƠN VỊ

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm: