Menu Đóng

Biên bản ăn trộm

Biên bản ăn trộm là văn bản được cá nhân, nhóm cá nhân, tổ chức sử dụng để trình bày, ghi nhận sự việc ăn trộm của một hoặc một nhóm chủ thể nào đó với chủ thể có thẩm quyền trong những trường hợp nhất định.

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Biên bản ăn trộm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—–o0o—–

…………., ngày… tháng…. năm…..

BIÊN BẢN ĂN TRỘM

(Số:………../BB-……..)

– Căn cứ…;

– Căn cứ tình hình thực tế.

Hôm nay, vào hồi ….giờ ….phút, ngày…… tháng….. năm……, tại……………………. chúng tôi gồm:

1./Ông/Bà…………………………                              Sinh năm:…………

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân số:………………………. Do CA…………….. Cấp ngày…./…../…..

Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………

Hiện tại cư trú tại:………………………………………………………….

Số điện thoại liên hệ:………………………….

Chức vụ:…………………………………..

2./Người chứng kiến: Ông/Bà………………………………….                      Sinh năm:…………

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân số:………………………. Do CA…………….. Cấp ngày…./…../…..

Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………

Hiện tại cư trú tại:………………………………………………………….

Số điện thoại liên hệ:………………………….

Chức vụ:…………………………………..

3./…

Tiến hành lập Biên bản ăn trộm số……….. để ghi nhận việc Ông/Bà/Anh/Chị/… có tên sau đây:

Ông/Bà…………………………                     Sinh năm:…………         Giới tính:……………

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân số:………………………. Do CA…………….. Cấp ngày…./…../…..

Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………

Hiện tại cư trú tại:………………………………………………………….

Số điện thoại liên hệ:………………………….

Đã có hành vi ăn trộm:

…………………………………………

(Phần này bạn liệt kê các tài sản bị ăn trộm, ví dụ:

1./Số tiền……………… VNĐ (Bằng chữ:………………… Việt Nam Đồng) của Ông/Bà…………….

2./ Một xe máy……… mang biển kiểm soát…… của Ông/Bà………… trị giá……………. VNĐ (Bằng chữ:………………… Việt Nam Đồng)

3./…)

Ý kiến trình bày của …………. (những chủ thể bị thiệt hại, cá nhân có hành vi ăn trộm, ngoài ra còn có thể là trình bày của chủ thể khác có liên quan như người chứng kiến(nếu có),… )

Chúng tôi đã yêu cầu………………………. (đưa ra yêu cầu cụ thể trên thực tế đã xảy ra, ví dụ, yêu cầu Ông/Bà………… chấm dứt ngay hành vi vi phạm và trả lại số tài sản đã ăn trộm cho chủ sở hữu của tài sản,…)

Và…………….. thực hiện………………….. (đưa ra các biện pháp ngăn chặn, xử lý được áp dụng, nếu có. Ngoài ra, nếu có thu giữ tang vật, phương tiện vi phạm, chứng chỉ, giấy tờ khác,… thì phải ghi rõ những tài sản đã thu  giữ, khẳng định ngoài những gì đã liệt kê thì không thu giữ thêm bất cứ tài sản nào khác)

Biên bản lập xong vào hồi …giờ ….phút ngày…/…./…..

Sau khi đọc lại Biên bản này, các bên tham gia làm việc cùng ký tên đồng ý về nội dung Biên bản này và ……………………………. (đưa ra ý kiến về biên bản, đồng ý hay không, nếu không đồng ý thì không đồng ý với nội dung nào)

Biên bản này được lập thành…. bản, có giá trị pháp lý như nhau, và được giao cho Ông/Bà……….. giữ…. bản để…………….,  Ông/Bà…………… giữ…. bản để………..

Người có hành vi ăn trộm(Ký và ghi rõ họ tên) Người lập biên bản(Ký và ghi rõ họ tên)
Người chứng kiến(Ký và ghi rõ họ tên) Người chứng kiến(Ký và ghi rõ họ tên)
Người bị thiệt hại(Ký và ghi rõ họ tên)  

 

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191