T6. Th12 1st, 2023

Mẫu Biên bản bàn giao tài sản lớp mầm non


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……., ngày……tháng……năm……

 BIÊN BẢN BÀN GIAO TÀI SẢN LỚP MẦM NON

V/v: Bàn giao tài sản lớp mầm non

Hôm nay, ngày……tháng……năm……, tại………………….chúng tôi gồm:

Người bàn giao:…………………………………………………………

Chức vụ:……………………………………………………………….Bộ phận:…………………………………..

Người nhận bàn giao:………………………………………………..

Chức vụ:……………………………………………………………….Bộ phận:…………………………………..

Cùng bàn giao tài sản lớp mầm non với nội dung như sau:

STT Tên tài sản Đơn vị tính Số lượng Tình trạng Đơn giá Thành tiền Ghi chú
1              
             

Tổng giá trị tài sản:………………………………………….. VNĐ

(Bằng chữ:……………………………………………………………… )

Lý do bàn giao

………………………………………………………………………………….

Thời gian bàn giao

  • Từ ngày……tháng……năm……đến ngày……tháng……năm……                             

Hai bên cùng thống nhất ký vào biên bản, biên bản được lập thành … bản, mỗi bên giữ … bản, các bản có giá trị pháp lý như nhau.

Đại diện Bên A Đại diện Bên B
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm: