Menu Đóng

Biên bản bàn giao trạm điện

Mẫu Biên bản bàn giao trạm điện


CƠ QUAN/TỔ CHỨC

Số: … / BB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……, ngày……tháng……năm……

BIÊN BẢN BÀN GIAO TRẠM ĐIỆN

Hôm nay, ngày……tháng……năm……, tại………………….chúng tôi gồm:

BÊN BÀN GIAO (BÊN A)…

Chức vụ:……………………………………………………………….Bộ phận:…………………………………..

Địa chỉ:……………………………………………………………………..

Điện thoại:…………………Email:…………………………………..

Mã số thuế:……………………………………………………………….

BÊN NHẬN BÀN GIAO (BÊN B)…

Chức vụ:……………………………………………………………….Bộ phận:…………………………………..

Địa chỉ:……………………………………………………………………..

Điện thoại:…………………Email:…………………………………..

Mã số thuế:……………………………………………………………….

Tên dự án:………………………………………………………………..

Nội dung bàn giao:

Tràm điện:………………………………………………………… KV

– Vị trí:………………………………………………………………………

– Số hộ dân:………………………………………………………………

Lý do bàn giao:

………………………………………………………..

Bên bàn giao cam đoan rằng toàn bộ công việc đã được bàn giao đầy đủ. Và bên nhận bàn giao cung cam kết đã nhận bàn giao công việc.

Biên bản được lập thành … bản, mỗi bên giữ … bản, các bản có giá trị pháp lý như nhau.

Đại diện Bên A Đại diện Bên B
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191