Menu Đóng

Biên bản bàn giao, trả nhà thuê

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Biên bản bàn giao trả nhà thuê


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                        , ngày   tháng   năm

 BIÊN BẢN TRẢ NHÀ THUÊ

(Về việc: Bàn trả nhà thuê)

            Hôm nay, hồi… ngày… tháng… năm… tại…

Chúng tôi gồm:

– Tôi: Nguyễn Văn A

Ngày sinh:

Số điện thoại:

CCCD số… cấp ngày… tại…

– Người làm việc với tôi:

+ Nguyễn Văn B

Ngày sinh:

Số điện thoại:

CCCD số… cấp ngày… tại…

+ Nguyễn Thị C

– Những người khác:

+ Ông Nguyễn Văn D

CCCD số… cấp ngày… tại…

+…

 

Nội dung làm việc:

Ngày… tháng… năm… tôi cùng ông Nguyễn Văn B thuê nhà của bà Nguyễn Thị C tại địa chỉ… theo Hợp đồng thuê nhà số… trong thời gian… Nay đã hết hết hạn Hợp đồng thuê nhà, tôi cùng ông B không còn nhu cầu thuê nhà của bà C.

Qua làm việc, chúng tôi thống nhất như sau:

  1. Tôi – Nguyễn Văn A và ông Nguyễn Văn B bàn trả nhà thuê cho bà Nguyễn Thị C vào hồi… ngày… tại…
  2. Tôi và ông B thanh toán… tiền thuê nhà cho bà B.
  3. Biên bản này gồm… trang, có hiệu lực kể từ ngày ký và được lập thành 03 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01 bản làm căn cứ thực hiện.

Người lập                             Người làm việc với tôi                       Người xác nhận

(ký, ghi rõ họ tên)                           (ký, ghi rõ họ tên)                  (Nêu ý kiến, ký, ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191