Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Biên bản cam kết chất lượng công trình


CÔNG TY ……

 

Số:… 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN CAM KẾT CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH

(Vv cam kết chất lượng công trình )

Căn cứ theo hợp đồng số: …/HĐ về chất lượng công trình xây dựng.

Căn cứ theo Luật xây dựng.

Vào hồi … giờ … phút ngày … tháng … năm …. , chúng tôi gồm có: người đại diện cho công ty ……….., ……………………………… .

Bên A (đại diện chủ đầu tư … ):

Họ và tên: …………………………………………………………………………………..

Chức vụ: …………………………… Làm ở bộ phận: ………………………………….

Tại công ty: …………………………………………………………………………………

Trụ sở tại: …………………………………………………………………………………..

Số hotline: ………………………………………………………………………………….

Số điện thoại liên hệ cá nhân: ………………………………………………………………

Bên B (đại diện thầu … ):

Họ và tên: …………………………………………………………………………………

Chức vụ: …………………………… Làm ở bộ phận: ………………………………….

Tại công ty: …………………………………………………………………………………

Trụ sở tại: …………………………………………………………………………………..

Số hotline: ………………………………………………………………………………….

Số điện thoại liên hệ cá nhân: ………………………………………………………………

Tiến hành công việc:

Chúng tôi (bên A ) …………………………………………………………………………

Cam kết những nội dung sau:

  • …..
  • …..
  • …..

Hai bên đã hoàn toàn thống nhất với nội dung trên và tôn trọng thỏa thuận giữa các bên.

NGƯỜI LẬP

 

(ký và ghi rõ họ tên )

BÊN THẦU

 

( ký và ghi rõ họ tên )

CHỦ ĐẦU TƯ XÁC NHẬN

(ký và ghi rõ họ tên )

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm: