Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Biên bản cam kết chất lượng học sinh


TRƯỜNG ……

 

Số:…

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN CAM KẾT CHẤT LƯỢNG HỌC SINH

(Vv cam kết chất lượng học sinh )

Căn cứ vào Quyết định số …/QĐ-…  về chất lượng học sinh trường ….

Vào hồi … giờ … phút ngày … tháng … năm …. , chúng tôi gồm có: ……….., ……………… .

Tên tôi là: …………………………………………………………………………………..

Chức vụ: ……………………………………………………………………………………

Đại diện trường: ……………………………………………………………………………

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………….

Để đảm bảo chất lượng học sinh, nội dung công việc được thực hiện như sau:

  1. ….

Chúng tôi cam kết những nội dung sau:

  1. ….

NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN

(ký và ghi rõ họ tên )

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm: