Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Biên bản cam kết chất lượng


CÔNG TY ……

 

Số:…

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN CAM KẾT CHẤT LƯỢNG

(Vv cam kết chất lượng )

Căn cứ Hợp đồng số …/HĐ về chất lượng …

Căn cứ theo Bộ luật dân sự;

Theo Luật thương mại.

Vào hồi … giờ … phút ngày … tháng … năm …. , chúng tôi gồm có: người đại diện cho công ty ……….., ……………………………… .

Bên A (đại diện bên cung cấp … ):

Tên tôi là: …………………………………………………………………………………..

Chức vụ: …………………………… Làm ở bộ phận: ………………………………….

Tại công ty: …………………………………………………………………………………

Trụ sở tại: …………………………………………………………………………………..

Số hotline: ………………………………………………………………………………….

Số điện thoại liên hệ cá nhân: ………………………………………………………………

Bên B (đại diện bên nhận … ):

Họ và tên: ……………..……………………………………………………………………

Chức vụ: …………………………… Làm ở bộ phận: …………………………………….

Tại công ty: …………………………………………………………………………………

Trụ sở tại: …………………………………………………………………………………..

Số hotline: ………………………………………………………………………………….

Số điện thoại liên hệ cá nhân: ………………………………………………………………

Tiến hành công việc:

Chúng tôi (bên A ) …………………………………………………………………………

Cam kết những nội dung sau:

  • …..
  • …..
  • …..

Hai bên đã hoàn toàn thống nhất với nội dung trên và tôn trọng thỏa thuận giữa các bên.

NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN

 

(ký và ghi rõ họ tên )

BÊN NHẬN

 

( ký và ghi rõ họ tên )

BÊN CUNG CẤP XÁC NHẬN

(ký và ghi rõ họ tên )

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm: