Menu Đóng

Biên bản cam kết rút kinh nghiệm

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Biên bản cam kết rút kinh nghiệm


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

BIÊN BẢN CAM KẾT RÚT KINH NGHIỆM

(Vv cam kết rút kinh nghiệm )

Vào hồi … giờ … phút ngày … tháng … năm ….

Tại: ……..…………………………………………………………………………………..

Chúng tôi gồm có:

Ông (bà ): …………………………………………. Chức vụ: ……………………………

Ông (bà ): …………………………………………. Chức vụ: ……………………………

Nội dung:

Vào ngày … tháng … năm … đã diễn ra sự việc như sau: …………………………………

………………………………………………………………………………………………

Ý kiến của đồng nghiệp:

  • ….
  • ….

Cam kết những nội dung sau:

  • Rút kinh nghiệm trong những công việc được giao sắp tới …
NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN

 

(ký và ghi rõ họ tên )

NGƯỜI XÁC NHẬN

 

(ý kiến xác nhận, ký và ghi rõ họ tên )

 

 

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191