Menu Đóng

Biên bản chấm dứt hợp đồng

Mẫu Biên bản chấm dứt hợp đồng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

……… , ngày …. tháng … năm ….

BIÊN BẢN CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG

Số ……/BBCDHĐ/….

 • Căn cứ Bộ Luật dân sự 2015 ;
 • Căn cứ Luật thương mại 2005 ;
 • Căn cứ vào hợp đồng mua bán số …./……. giữa Công ty ….. và …… đã ký ngày …… ;
 • Căn cứ vào thỏa thuận giữa các bên ;

Hôm nay  , ngày … tháng …. năm ….. tại …… , chúng tôi gồm :

BÊN A ( Bên mua )

 • Ông ……
 • Địa chỉ ….
 • Điện thoại ………… Fax …………..
 • Mã số thuế ….
 • Tài khoản ……….. tại ngân hàng …..

BÊN B ( Bên bán )

 • Công ty ……
 • Địa chỉ …..
 • Đại diện ……….. Chức vụ ……
 • Điện thoại …………..Fax ………..
 • Mã số thuế ……
 • Tài khoản ……….. tại ngân hàng ………

Bên A và Bên B đồng ý ký biên bản thanh lý Hợp đồng mua bán số …./…. , đã ký ngày ….. theo các điều khoản như sau :

ĐIỀU 1 . THỎA THUẬN CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG

Căn cứ theo hợp đồng số ….. giữa Bên A và Bên B ký ngày …. , sau khi nhận thấy mục đích và lợi ích khi ký kết hợp đồng đã đầy đủ , các bên đồng ý thỏa thuận chấm dứt hợp đồng kể từ ngày các bên đồng ý vào văn bản này .

ĐIỀU 2 . NGHĨA VỤ HOÀN THÀNH

2.1 . Bên B đã hoàn tất việc giao hàng đúng với đơn hàng của Hợp đồng số …. như sau :

 • Hàng hóa :
 • Số lượng :

2.2 . Bên A đã hoàn tất việc thanh toán cho Bên B theo giá trị Hợp đồng số ….. với số tiền là ….. theo thông tin chuyển khoản :

 • Chủ tài khoản :
 • Số tài khoản :
 • Ngân hàng :

ĐIỀU 3 . NGHĨA VỤ CÒN LẠI CỦA CÁC BÊN

3.1 .  Bên B có  nghĩa vụ  bảo hành miễn phí cho Bên A trong vòng …. tháng tại nơi sử dụng là …….

Thời hạn bảo hành từ ngày …………… đến hết ngày ……………….

Bên B nhận được thông báo sự cố sau chậm nhất là 48 giờ sẽ có mặt tại nơi sử . dụng để khắc phục sự cố .

Bên B không bảo hành với các lỗi do rơi vào nước , sai nguồn lưới điện , để người không có chuyên môn sử dụng hoặc do bên thứ ba sửa chữa thiết bị .

3.2 . Bên A có nghĩa vụ thông báo ngay cho Bên B chậm nhất trong vòng 05 ngày kể từ ngày phát hiện lỗi của hàng hóa để Bên B kịp thời thực hiện nghĩa vụ bảo hành . Lỗi hư hỏng phải xuất phát từ lỗi kỹ thuật hoặc kết cấu hàng hóa Bên B .

Nếu Bên A không thông báo kịp thời cho Bên B theo quy định biên bản thì mọi thiệt hại về hàng hóa sẽ do Bên A chịu trách nhiệm .

ĐIỀU 4: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

– Các bên đã đọc và thống nhất về những thỏa thuận trong Biên bản này.
– Các bên cam kết tiếp tục thực hiện những nghĩa vụ còn lại theo Hợp đồng số ….. cho đến hết thời hạn theo thỏa thuận.
– Biên bản được ký dựa trên sự tự nguyện của các bên
– Biên bản được lập thành 04 bản, mỗi bên giữ 02 bản và có giá trị pháp lý ngang nhau.

BÊN A

 

(Ký tên , đóng dấu )

BÊN B

 

(Ký tên , đóng dấu )

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191