T6. Th12 1st, 2023

Mẫu Biên bản chỉnh hóa đơn sai mã số thuế

CÔNG TY………..                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

……., ngày……tháng……năm……

BIÊN BẢN ĐIỀU CHỈNH HÓA ĐƠN SAI MÃ SỐ THUẾ

Số: …/ …

– Căn cứ vào Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ tài chính

– Căn cứ vào Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ tài chính

Hôm nay, ngày … tháng … năm … , tại ………………………

Chúng tôi gồm:

BÊN A:…

Đại diện:………………………………..Chức vụ:…………………..

Địa chỉ:……………………………………………………………………..

Điện thoại:…………………Email:…………………………………..

Mã số thuế:……………………………………………………………….

BÊN B:…

Đại diện:………………………………..Chức vụ:

Địa chỉ:……………………………………………………………………..

Điện thoại:…………………Email:…………………………………..

Mã số thuế:……………………………………………………………….

Lý do điều chỉnh:……………………………………………………..

Nội dung trước khi điều chỉnh:………………………………..

………………………………………………………………………………….

Hai bên thống nhất điều chỉnh lại đơn giá như sau:

………………………………………………………………………………….

Biên bản được lập thành … bản, mỗi bên giữ … bản, các bản có giá trị pháp lý như nhau.

ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B
(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm: