Menu Đóng

Biên bản chỉnh hóa đơn sai ngày

Mẫu Biên bản chỉnh hóa đơn sai ngày

CÔNG TY………..                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……., ngày……tháng……năm……

BIÊN BẢN ĐIỀU CHỈNH HÓA ĐƠN SAI NGÀY

Kính gửi: – Phòng tài chính kế toán

                 – Ban lãnh đạo Công ty…………………………………………….

Họ và tên người đề nghị thanh toán:………………………….

Bộ phận:………………………………………………………………..Chức vụ:…………………………………

Lý do điều chỉnh:……………………………………………………..

Nội dung trước khi điều chỉnh:………………………………..

………………………………………………………………………………….

Nội dung điều chỉnh:

………………………………………………………………………………….

Tôi cam kết những thông tin trên là hoàn toàn chính xác, trung thực và bản thân hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin này.

Tôi xin chân thành cảm ơn./.

TRƯỞNG PHÒNG KẾ TOÁN

(Ký, ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191