Mẫu Biên bản chuyển nhượng cổ phần

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

……… , ngày …. tháng … năm ….

BIÊN BẢN CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN

Số ……/BBCNCP/….

 • Căn cứ Bộ Luật dân sự 2015 ;
 • Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014 ;
 • Căn cứ vào Điều lệ Công ty ……
 • Căn cứ Hợp đồng số ….. /….. giữa ……. và …………..
 • Căn cứ vào thỏa thuận giữa các bên ;

Hôm nay  , ngày … tháng …. năm ….. tại …… , chúng tôi gồm :

BÊN A ( Bên nhận chuyển nhượng )

 • Ông ……
 • Địa chỉ ….
 • Chức vụ …….
 • Điện thoại ………… Fax …………..
 • Mã số thuế ….
 • Tài khoản ……….. tại ngân hàng …..

BÊN B ( Bên chuyển nhượng )

 • Ông ……
 • Địa chỉ …..
 • Chức vụ ……
 • Điện thoại …………..Fax ………..
 • Mã số thuế ……
 • Tài khoản ……….. tại ngân hàng ………

Các bên đã cùng bàn bạc thỏa thuận về việc chuyển nhượng cổ phần với nội dung như sau :

 • Trong thời gian qua , Ông ….. ( Bên B ) có số cổ phần trong Công ty ….. là ……
 • Nay Ông …… ( Bên B ) đồng ý chuyển nhượng số cổ phần là ……….. cổ phần cho Ông …….. ( Bên A )
 • Giá trị chuyển nhượng …….. đồng / cổ phần
 • Tổng giá trị chuyển nhượng …………. đồng ( Bằng chữ …… )
 • Hai bên cùng cam kết rằng toàn bộ thủ tục chuyển nhượng cổ phần và thanh toán giữa hai bên đã được hoàn tất . Mọi sự thay đổi hoặc tranh chấp giữa hai bên sẽ không có hiệu lực sau khi cả hai bên đồng ý ký tên xác nhận dưới đây dưới sự chứng kiến của đại diện theo pháp luật của Công ty là Ông …….

Biên bản chuyển nhượng cổ phần có hiệu lực kể từ ngày ký và được lập thành 04 bản , có nội dung và giá trị pháp lý giống nhau , Ông …… giữ 01 bản , Ông ….. giữ 01 bản , 01 bản lưu trữ tại trụ sở Công ty , 01 bản nộp tại Phòng Đăng ký doanh nghiệp – Sở kế hoạch và đầu tư ………

BÊN A

 

(Ký tên , đóng dấu )

BÊN B

 

(Ký tên , đóng dấu )

 

Xác nhận của đại diện theo pháp luật của Công ty

( Ký tên , đóng dấu )

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm: