Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Biên bản coi kiểm tra lại


TRƯỜNG ………………………

 

—————

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

BIÊN BẢN COI KIỂM TRA LẠI

Năm học ………. – ……….

Thời gian:

Vào hồi …h…. phút ngày … tháng … năm 20…

Địa điểm: Trường ………………………………………….

Thành phần tham gia

–      Ông/Bà…………………………….. –       Hiệu trưởng –       Chủ tịch Hội đồng
–      Ông/Bà…………………………….. –       Phó Hiệu trưởng –       Phó CT Hội đồng
–      Ông/Bà…………………………….. –       Phó Hiệu trưởng –       Thư ký
–      Các giám thị coi thi    

Nội dung:

  • Vào hồi 14h00 phút ngày 8 tháng 8 năm 2016, hội đồng bắt đầu làm việc.
  • Chủ tịch HĐ quán triệt lại quy chế coi kiểm tra và phân công giám thị:

+ Môn Ngữ văn      : đ/c ……………………………………

+ Môn Toán            : đ/c ……………………………………

+ Môn Tiếng Anh   : đ/c ……………………………………

+ Môn Lịch sử        : đ/c ……………………………………

  • Tổng số HS kiểm tra lại:
Môn Ngữ văn: ….. Môn Toán: …..
Môn Tiếng Anh: ….. Môn Lịch sử: …..
  • Tổng số bài kiểm tra lại:
Môn Ngữ văn: ….. Môn Toán: …..
Môn Tiếng Anh: ….. Môn Lịch sử: …..
  • Số HS vi phạm quy chế: …..

Hội đồng hoàn thành nhiệm vụ hồi …h… phút cùng ngày.

……………., ngày … tháng … năm 20 …

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THƯ KÝ

 

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm: