Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Biên bản coi thi khảo sát chất lượng


TRƯỜNG ………………………

 

——————–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————

BIÊN BẢN COI THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG

HỌC SINH KHỐI … NĂM HỌC 20… – 20…

1. Thời gian và địa điểm

 • Từ …h…, ngày … tháng … năm 20…
 • Tại trường…………………………………………………………………………………………………………………..

2. Thành phần

1. Đ/c …………………………… –     Hiệu trưởng –     Chủ tịch hội đồng
2. Đ/c …………………………… –     Phó hiệu trưởng –     Phó chủ tịch hội đồng
3. Đ/c …………………………… –     Kế toán –     Thư ký
4. Các đồng chí giáo viên trường ………………………….. làm giám thị coi thi

Nội dung làm việc

 • Họp hội đồng coi thi
 • Chứng kiến bì đựng đề thi

Tình trạng bì đề thi

………………………………………..

Cán bộ coi thi chứng kiến số 1

 

……………………………………………………………..

……………………………………………………………..

……………………………………………………………..

Cán bộ coi thi chứng kiến số 2

 

……………………………………………………………..

……………………………………………………………..

……………………………………………………………..

 • Phân công giám thị coi thi và nhận đề thi
Phòng Sĩ số Số đề nhận Giám thị Chữ ký
– Phòng 1     Giám thị 1:    
  Giám thị 2:    
– Phòng 2     Giám thị 1:    
  Giám thị 2:    
– Phòng 3     Giám thị 1:    
  Giám thị 2:    
 • Tổ chức thi:
 • …h… phút mở đề
 • …h… phút phát đề cho học sinh
 • …h… phút tính giờ làm bài kiểm tra
 • …h… phút thu bài
Phòng Tổng số HS Có mặt Số bài Số tờ Ghi chú Chữ ký giám thị
             
             
             
 • Báo cáo tình trạng buổi thi

…………………………………………………

Số thí sinh vi phạm quy chế thi

STT SBD Họ tên Nội dung vi phạm Hình thức xử lí của Điểm thi
         
         
         

Buổi thi kết thúc vào hồi … giờ … phút cùng ngày.

  ……………, ngày … tháng … năm 20…

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THƯ KÝ

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm: