T6. Th12 1st, 2023

Mẫu Biên bản đề nghị thanh toán

CÔNG TY………..                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……., ngày……tháng……năm……

ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN

(V/v: Đề nghị thanh toán……)

Kính gửi: – Phòng tài chính kế toán

                 – Ban lãnh đạo Công ty…………………………………………….

Họ và tên người đề nghị thanh toán:………………………….

Bộ phận:………………………………………………………………..Chức vụ:…………………………………

Nội dung thanh toán:………………………………………………..

………………………………………………………………………………….

Số tiền:……………………………………………………………………..

Viết bằng chữ:…………………………………………………………..

(Kèm theo…..Biên bản bàn giao hàng hóa – chứng từ gốc)

Người đề nghị thanh toán Kế toán trưởng Người duyệt
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm: