T3. Th12 5th, 2023

Mẫu Biên bản đối trừ công nợ

UBND ………………..                                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                   BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN                                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……., ngày……tháng……năm……

BIÊN BẢN ĐỐI TRỪ CÔNG NỢ

Số:…………………………..

Hôm nay, ngày … tháng … năm … , tại ………………………

Chúng tôi gồm:

BÊN A:…

Đại diện:………………………………..Chức vụ:…………………..

Địa chỉ:……………………………………………………………………..

Điện thoại:…………………Email:…………………………………..

Mã số thuế:……………………………………………………………….

BÊN B:…

Đại diện:………………………………..Chức vụ:

Địa chỉ:……………………………………………………………………..

Điện thoại:…………………Email:…………………………………..

Mã số thuế:……………………………………………………………….

Hai bên thống nhất lập biên bản đối trừ công nợ, với nội dung cụ thể như sau:

Bên A mua hàng hóa của Bên B với trị giá hóa đơn là:……… …………………………………………………

Đồng thời Bên B còn nợ tiền của Bên A với số tiền là:…………………………………………………

Hai bên thống nhất bù trừ tiền hàng cho nhau là:………………………………………………………., số tiền chênh lệch mua – bán còn lại Bên B còn phải trả cho Bên A là:…………………………..

Biên bản được lập thành … bản, mỗi bên giữ … bản, các bản có giá trị pháp lý như nhau.

ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B
(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm: