Menu Đóng

Biên bản đóng thầu

Mẫu Biên bản đóng thầu

UBND ………………..                                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                      BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN                                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……., ngày……tháng……năm……

BIÊN BẢN ĐÓNG THẦU

Số hiệu gói thầu:…

Tên dự án:………………………………………………………………..

Tên gói thầu:……………………………………………………………

(Hạng mục:……………………………………………………………… )

Công trình:………………………………………………………………

Hôm nay, vào lúc ……., ngày……tháng……năm……

Tại:…………………………………………………… chúng tôi gồm:

Ban quản lý dự án………………………………………….

Ông:……….                                                          Chức vụ:……….

Ông:……….                                                          Chức vụ:……….

Đại diện Công ty:…………………………………………..

Ông:……….                                                          Chức vụ:……….

Các bên cùng ghi nhận vào thời điểm đóng thầu (……., ngày……tháng……năm……) danh sách các Nhà thầu đã nộp Hồ sơ dự thầu gói thầu nêu trên, bao gồm các nhà thầu sau:

STT Tên nhà thầu Tên người đại diện Chữ ký
1      
2      
Ban quản lý dự án Đại diện Công ty
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191