Mẫu Biên bản dự giờ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

BIÊN BẢN DỰ GIỜ

 1. Thời gian : Ngày ….. tháng ….. năm ….

 2. Thành phần :

 3. Giáo viên dạy : …….

 • Lớp ……
 • Tiết ….. thứ …. ngày … tháng ….. năm …..
 • Môn học : ……
 • Tên bài dạy : ……

Người cùng dự :

 • ………………. Chức vụ : Tổ trưởng bộ môn …….
 • ………………. Chức vụ : ……….
 • ………………. Chức vụ : ……….
 • ………………. Chức vụ : ……….
 • ………………. Chức vụ : ……….

Nội dung đánh giá :

Nội dung tiết dạy( Ghi tường thuật nội dung bài học ) Hoạt động của GV và HS( Ghi tường thuật các hoạt động của GV và HS ) Nhận xét về tiết học

 

……

 

………

-Ưu điểm :…..

 

…..

-Nhược điểm :

…..

……

Thang điểm cho tiết dạy :

Nội dung Điểm ( thang điểm từ 1 đến 10 )
……..  
………..  
…….  
……..  
…….  
………  

Tổng xếp loại chung cho tiết dạy : …………….

Biên bản đã được thông qua và nhất trí của các thành viên trong tổ dự giờ .

….. ngày …. tháng ….. năm …..

Thư ký

 

( Ký , ghi rõ họ tên )

Người dạy

 

( Ký , ghi rõ họ tên )

Tổ trưởng

 

( Ký , ghi rõ họ tên )

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm: