Mẫu Biên bản ghi nhận sự cố thiết bị


CƠ QUAN/TỔ CHỨC

Số: … / BB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                  ……., ngày……tháng……năm……

BIÊN BẢN SỰ CỐ THIẾT BỊ

Hôm nay, ngày … tháng … năm … , sau khi nhận được thông báo về sự cố thiết bị xảy ra tại

Tôi:…………………………………………………………………………..

Đại diện:………………………………..Chức vụ:…………………..

Lập biên bản xác nhận sự cố thiết bị như sau:

  1. Tên trang thiết bị bị sự cố:……………………………..
  2. Thiết bị được đặt tại:………………………………………
  3. Họ tên người sử dụng:…………………………………………….
  4. Đại diện:………………………………..Chức vụ:………..
  5. Kết quả kiểm tra:……………………………………………
  6. Hướng khắc phục:………………………………………….
Xác nhận của người sử dụng

 

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

Xác nhận trưởng bộ phận/Phòng ban

 

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm: