Biên bản giao nhận tiền là văn bản được tiến hành bởi các chủ thể trong quan hệ giao dịch giữa các bên sau khi đã bàn bạc, thống nhất thực hiện ghi chép lại quá trình giao nhận tiền nhằm mục đích nhất định. Dưới đây là mẫu văn bản giao nhận tiền cụ thể:

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Biên bản giao nhận tiền


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————–

….., ngày…. tháng…. năm …..

BIÊN BẢN GIAO NHẬN TIỀN

Căn cứ theo Bộ luật dân sự 2015;

Căn cứ …………;

Hôm nay, ngày ….. tháng …. năm …………, tại ……..

Chúng tôi gồm các bên như sau:

Bên giao tiền ( Bên A)

Ông/Bà : …………………………………………………………………………..

CMND số: ……………… Ngày cấp:…/…./…… Nơi cấp:……………………

Đăng ký hộ khẩu: …………………………………………………………………

Chỗ ở hiện nay:……………………………………………………………………

Số điện thoại liên hệ:………………………………………………………………

Bên nhận tiền ( Bên B)

Ông/Bà: ……………………………………………………………………………

CMND số: ……………… Ngày cấp:…/…./…… Nơi cấp:…………………….

Đăng ký hộ khẩu: ………………………………………………………………….

Chỗ ở hiện nay:……………………………………………………………………..

Số điện thoại liên hệ:………………………………………………………………..

Sau khi hai bên bàn bạc, thống nhất bên A tiến hành bàn giao số tiền cho bên B là:……….. VNĐ ( Số tiền bằng chữ:………………………………………………………..VNĐ)

Lý do: ………………………………………………………………….

Hình thức bàn giao:……………………………………………………

Biên bản bàn giao nhận tiền được lập thành 02 có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bản.

      BÊN GIAO                                                                              BÊN NHẬN BÀN GIAO

( Ký và ghi rõ họ tên)                                                                       ( Ký và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm: