Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Biên bản hiện trường sự cố


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————————–

BIÊN BẢN HIỆN TRƯỜNG SỰ CỐ

(V/v: Sự cố tại ……………………………………………….)

Thời gian và địa điểm:

Vào lúc …. giờ …… tại …………………………………………………………………………………………

Thành phần có mặt

Đại diện:……………………………………………………………………………………………………………………….

Ông/Bà: ………………………………………….. Chức vụ …………………………………………………………….

Đại diện:……………………………………………………………………………………………………………………….

Ông/Bà: ………………………………………….. Chức vụ …………………………………………………………….

Đại diện:……………………………………………………………………………………………………………………….

Ông/Bà: ………………………………………….. Chức vụ …………………………………………………………….

Nội dung

  • Thời điểm xảy ra sự cố:………………………………………………………………………………………..
  • Mô tả sự cố xảy ra: ……………………………………………………………………………………………..
  • Lý do:………………………………………………………………………………………………………………..
  • Hiện trạng/Thiệt hại:……………………………………………………………………………………………

Kết luận:

Các bên thống nhất các nội dung trên, biên bản được đọc cho các bên cùng nghe và ký tên.

Biên bản được lập thành ….. bản, mỗi bên giữ 01 bản có giá trị như nhau.

………………, ngày … tháng … năm 20…

CÁC BÊN KÝ XÁC NHẬN

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

Tham khảo thêm: