Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Biên bản họp chào bán cổ phần riêng lẻ


CÔNG TY/ DOANH NGHIỆP …

 

Số: …

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỌP CHÀO BÁN CỔ PHẦN RIÊNG LẺ

(Vv họp chào bán cổ phần riêng rẽ )

Căn cứ luật Doanh nghiệp 2014;

Căn cứ Điều lệ … (tên doanh nghiệp );

Căn cứ tình trạng hoạt động của … (tên doanh nghiệp )

Vào hồi … giờ … phút ngày … tháng … năm …..

Trụ sở chính  tại: …………………………………………………………………………..

Giấy chứng nhận kinh doanh số: …………….

Do phòng đăng ký kinh doanh – sở kế hoạch và đầu tư: …………….. cấp ngày: ……………………

Chúng tôi gồm có: ………………………………………………………………………….

Chủ tọa cuộc họp: Ông (bà ): ………………………………………………………………

Thư ký cuộc họp: Ông (bà ): ……………………………………………………………….

1. Thành phần tham dự cuộc họp:

Ông (bà ): …………………………………………. Chức vụ: ……………………………

Ông (bà ): …………………………………………. Chức vụ: ……………………………

Ông (bà ): …………………………………………. Chức vụ: ……………………………

Ông (bà ): …………………………………………. Chức vụ: ……………………………

2. Nội dung cuộc họp:

3. Đại hội đồng cổ đông:

STT Tên nhà đầu tư Số lượng cổ phần dự kiến chào bán
1 Nguyễn Văn A 32.000.000
2 Lê Thị ….
3
Tổng cộng

4. Chào bán cổ phần riêng lẻ:

  • Tổng số cổ phần dự định chào bán: ……………………………………………….
  • Tổng giá trị cổ phần chào bán: …………………………………………………….
  • Các loại cổ phần chào bán và số lượng chào bán mỗi loại:

+ Cổ phần: …………………………………. Chào bán: …………………………..

+ Cổ phần: …………………………………. Chào bán: …………………………..

+ Cổ phần: …………………………………. Chào bán: …………………………..

  • Mệnh giá cổ phần: ……………………VNĐ/cổ phần.

5. Thời điểm chào bán:

  • Thời điểm chào bán cổ phần: từ ngày …. tháng … năm … (đến ngày … tháng năm )
  • Hình thức chào bán cổ phần: ………………………………………………………………………….

6. Cam kết:

Doanh nghiệp, cổ đông cam kết thực hiện đúng quy định về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp trong trường hợp doanh nghiệp có cổ đông góp vốn thuộc vốn nhà nước.

Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung cuộc họp này.

……….

NGƯỜI LẬP

 

(ký và ghi rõ họ tên )

ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP/CTY

 

(ký và ghi rõ họ tên )

NGƯỜI XÁC NHẬN

 

(ý kiến xác nhận, ký và ghi rõ họ tên )

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm: