Mẫu Biên bản kiểm tra tình trạng xe


CÔNG TY………..                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……., ngày……tháng……năm……

BIÊN BẢN KIỂM TRA TÌNH TRẠNG XE

BÊN GIAO XE ( BÊN A)…

Địa chỉ:………………………………………………………………..

Điện thoại:…………………Email:……………………………..

Mã số thuế:………………………………………………………….

Đại diện:………………………………..Chức vụ:……………..

BÊN NHẬN XE (BÊN B):…

Địa chỉ:………………………………………………………………..

Điện thoại:…………………Email:……………………………..

Mã số thuế:………………………………………………………….

Đại diện:………………………………..Chức vụ:………………

Hôm nay, vào lúc ……., ngày……tháng……năm…… Tại:……………………………………………….

Bên A có giao xe cho Bên B, hai bên kiểm tra và xác nhận tình trạng xe như sau:

STT TÊN THIẾT BỊ TÌNH TRẠNG GHI CHÚ
1      
     

Hai bên cùng thống nhất ký vào biên bản, biên bản được lập thành … bản, mỗi bên giữ … bản, các bản có giá trị pháp lý như nhau.

Đại diện Bên A Đại diện Bên B
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm: