Menu Đóng

Biên bản lấy đồ trừ nợ

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Biên bản lấy đồ trừ nợ


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                        , ngày   tháng   năm

BIÊN BẢN LẤY ĐỒ KHẤU TRỪ NỢ

 (Về việc: Lấy đồ trừ nợ)

            Hôm nay, hồi… ngày… tháng… năm… tại…

Chúng tôi gồm:

– Tôi: Nguyễn Văn A

Ngày sinh:

Số điện thoại:

CCCD số… cấp ngày… tại…

Chỗ ở hiện nay:

– Người làm việc với tôi:  Nguyễn Văn B

Ngày sinh:

Số điện thoại:

CCCD số… cấp ngày… tại…

Chỗ ở hiện nay:

– Những người khác:

+ Ông Nguyễn Văn C

CCCD số… cấp ngày… tại…

+…

 

Nội dung làm việc:

             Ngày… tháng… năm… ông Nguyễn Văn B nợ tôi số tiền… theo hợp đồng cho vay số… hiện nay đã hết thời hạn trả nợ và ông B không còn khả năng thanh toán.

Qua thời gian làm việc, chúng tôi thống nhất như sau:

  1. Tôi – Nguyễn Văn A lấy số tài sản từ nhà ông Nguyễn Văn B bao gồm:

+ … trị giá …

+…

  1. Ông A xóa bỏ toàn bộ nghĩa vụ trả nợ của ông B.
  2. Giữa tôi và ông B không còn tồn tại bất cứ khoản nợ hay khoản vay nào khác.
  3. Biên bản này gồm… trang, có hiệu lực kể từ ngày ký và được lập thành 02 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01 bản làm căn cứ thực hiện.

Người lập                             Người làm việc với tôi                 Người xác nhận

 (ký, ghi rõ họ tên)                          (ký, ghi rõ họ tên)                (Nêu ý kiến, ký, ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191