Mẫu Biên bản nghiệm thu công trình dự án

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————-

……. , ngày … tháng … năm …

BIÊN BẢN NGHIỆM THU CÔNG TRÌNH DỰ ÁN

 1. Đối tượng nghiệm thu : Công trình ……
 2. Hạng mục công trình : ………
 3. Địa điểm xây dựng :
 4. Thành phần tham gia nghiệm thu :
 5. Phía chủ đầu tư
 • Đại diện phụ trách bộ phận giám sát thi công dự án của chủ đầu tư :

Họ tên :

Chức vụ :

 • Đại diện phụ trách bộ phận giám sát thi công dự án của nhà thầu giám sát thi công công :

Họ tên :

Chức vụ :

 1. Phía nhà thầu thi công xây dựng :
 • Người đại diện theo pháp luật :

Họ tên :

Chức vụ :

 • Người phụ trách thi công trực tiếp :

Họ tên :

Chức vụ :

 1. Phía nhà thầu thiết kế tham gia nghiệm thu công trình theo yêu cầu của chủ đầu tư:
 • Người đại diện theo pháp luật :

Họ tên :

Chức vụ :

 • Người phụ trách thiết kế :

Họ tên :

Chức vụ :

 1. Các đơn vị khác :
 • Đại diện Sở chuyên ngành ……….

Họ tên :

Chức vụ :

 • Đại diện đơn vị quản lý khai thác :

Họ tên :

Chức vụ :

 • Đại diện UBND …… :

Họ tên :

Chức vụ :

 1. Thời gian tiến hành nghiệm thu :
 • Bắt đầu : ……. Ngày …… tháng …… năm ……
 • Kết thúc : …… ngày ……. Tháng …… năm …….
 • Tại : ………….
 1. Đánh giá hạng mục xây dựng :
 2. Tài liệu làm căn cứ nghiệm thu :
 • Quyết định phê duyệt dự án đầu tư số …./…..
 • Hợp đồng thi công xây dựng số …/…..
 • Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu thi công xây dựng
 • Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và những thay đổi được phê duyệt

Bản vẽ số : …..

 • Tiêu chuẩn , quy phạm xây dựng được áp dụng :
 • Các kết quả kiểm tra , thí nghiệm chất lượng vật liệu , thiết bị được đưa vào sử dụng :
 • Nhật ký thi công , giám sát và các văn bản khác có liên quan
 1. Nội dung nghiệm thu
 • Chất lượng , khối lượng công trình :
 • Quy mô công trình :
 • Thời gian xây dựng : + ngày khởi công :

+ ngày hoàn thành :

 • Khối lượng công trình :
 • Chất lượng

( Đối chiếu và so sánh những kết quả kiểm tra nêu trên với thiết kế được duyệt, quy chuẩn và tiêu chuẩn xây dựng, chỉ dẫn kỹ thuật của nhà sản xuất )

 1. Các ý kiến khác nếu có
 2. Kết luận :
 • Chấp nhận nghiệm thu hoàn thành công trình để đưa vào sử dụng
 • Yêu cầu sửa chữa , hoàn thiện bổ sung và các ý kiến khác ( nếu có )

Các bên trực tiếp nghiệm thu chịu trách nhiệm trước pháp luật về biên bản nghiệm thu này .

NHÀ THẦU GIÁM SÁT THI CÔNG( Ký tên , đóng dấu ) CHỦ ĐẦU TƯ( Ký tên , đóng dấu )
NHÀ THẦU THIẾT KẾ( Ký tên , đóng dấu ) NHÀ THẦU THI CÔNG( Ký tên , đóng dấu )

 

CÁC ĐƠN VỊ KHÁC

 1. Sở chuyên ngành : ( Ký tên , đóng dấu )
 2. Đơn vị quản lý khai thác ( Ký tên , đóng dấu )
 3. UBND …………. ( Ký tên , đóng dấu )

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm: