T6. Th12 1st, 2023

Mẫu Biên bản nghiệm thu hàng hóa


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

BIÊN BẢN NGHIỆM THU HÀNG HÓA

Đối tượng nghiệm thu :

Đơn hàng …….

  • Thuộc Hợp đồng số : …..
  • Địa điểm bàn giao : ….
  • Thời gian bàn giao : ….. ngày ….. tháng …. Năm …..

Thành phần tham gia nghiệm thu :

Ban kiểm nghiệm :

  • Trưởng Ban kiểm nghiệm

Họ tên :                          Chức vụ :

  • Các thành viên ban kiểm nghiệm :

Họ tên :                          Chức vụ :

Họ tên :                          Chức vụ :

Đại diện bên cung ứng dịch vụ :

Họ tên :                          Chức vụ :

Đại diện bên sử dụng dịch vụ :

Họ tên:                           Chức vụ :

Kết quả kiểm tra :

STT Loại hàng hóa Đơn vị tính Số lượng Yêu cầu của sản phẩm Kết quả kiểm tra
1          
2          
3          
…..          

Kết luận của Ban kiểm nghiệm :

  • Chấp nhận nghiệm thu hoàn thành phần mềm để đưa vào sử dụng
  • Yêu cầu sửa chữa , hoàn thiện bổ sung và các ý kiến khác ( nếu có )

Các bên trực tiếp nghiệm thu chịu trách nhiệm trước pháp luật về biên bản nghiệm thu này .

TRƯỞNG BAN

 

( Ký tên , đóng dấu )

CÁC THÀNH VIÊN

 

( Ký tên , đóng dấu )

BÊN CUNG ỨNG

 

( Ký tên , đóng dấu )

BÊN SỬ DỤNG

 

(Ký tên , đóng dấu )

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm: