T6. Th12 1st, 2023

Mẫu Biên bản nghiệm thu phần mềm


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

BIÊN BẢN NGHIỆM THU PHẦN MỀM

 1. Đối tượng nghiệm thu : Phần mềm …….
 • Địa điểm kiểm nghiệm :
 • Thời gian : ………. ngày …. tháng ….. năm ….
 1. Thành phần tham gia nghiệm thu :
 2. Ban kiểm nghiệm
 • Trưởng ban kiểm nghiệm :

Họ tên :                  Chức vụ :

 • Thành viên ban kiểm nghiệm :

Họ tên :                   Chức vụ :

Họ tên :                   Chức vụ :

 1. Đại diện bên cung ứng :

Họ tên :                  Chức vụ :

Họ tên :                   Chức vụ :

 1. Đại diện bên sử dụng :

Họ tên :                  Chức vụ :

Họ tên :                   Chức vụ :

 1. Nội dung kiểm tra :
 • Tiến độ thực hiện :
 • Các hạng mục phần mềm đã hoàn thành :

+ …….

+ …….

+ ……..

 • Các lỗi phầm mềm :

+ ……..

+ ……..

+ ……..

 1. Kết luận của Ban kiểm nghiệm :
 • Chấp nhận nghiệm thu hoàn thành phần mềm để đưa vào sử dụng
 • Yêu cầu sửa chữa , hoàn thiện bổ sung và các ý kiến khác ( nếu có )

Các bên trực tiếp nghiệm thu chịu trách nhiệm trước pháp luật về biên bản nghiệm thu này .

TRƯỞNG BAN

 

( Ký tên , đóng dấu )

CÁC THÀNH VIÊN

 

( Ký tên , đóng dấu )

BÊN CUNG ỨNG

 

( Ký tên , đóng dấu )

BÊN SỬ DỤNG

 

(Ký tên , đóng dấu )

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm: