Menu Đóng

Biên bản nghiệm thu thanh lý hợp đồng

Mẫu Biên bản nghiệm thu thanh lý hợp đồng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

BIÊN BẢN NGHIỆM THU, THANH LÝ HỢP ĐỒNG

Căn cứ Hợp đồng số : …./ …… – …..  ngày …. tháng …. năm ….

Hôm nay , ngày … tháng …. năm ….. tại Công ty …….. , chúng tôi gồm :

BÊN A

 • CÔNG TY ……
 • Đại diện ………. Chức vụ ……..
 • Địa chỉ ….
 • Điện thoại ………… Fax …………..
 • Giấy phép kinh doanh số ……..
 • Mã số thuế ….
 • Tài khoản ……….. tại ngân hàng …..

BÊN B

 • CÔNG TY ……
 • Đại diện ………. Chức vụ ……..
 • Địa chỉ ….
 • Điện thoại ………… Fax …………..
 • Giấy phép kinh doanh số ……..
 • Mã số thuế ….
 • Tài khoản ……….. tại ngân hàng …..

Hai bên nhất trí lập Biên bản nghiệm thu thanh lý hợp đồng đối với Hợp đồng số …. /…. với những điều khoản cụ thể sau :

ĐIỀU 1 . NỘI DUNG CÔNG VIỆC :

Bên A cung cấp cho Bên B các thiết bị sau :

STT Tên hàng Đặc tính kỹ thuật Số lượng Thành tiền
1        
2        
….        
Tổng cộng  

ĐIỀU 2 . THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG :

 • Căn cứ nội dung Hợp đồng số …/…. , Bên A đã hoàn tất việc giao hàng , kiểm tra số lượng , đặc tính kỹ thuật , tất cả đều hợp chuẩn . Kết quả cho thấy đáp ứng đúng và đủ theo nội dung Hợp đồng số …/…..
 • Bên A đã bàn giao và Bên B đã nhận bàn giao tất cả các hồ sơ , tài liệu hướng dẫn kỹ thuật đối với các thiết bị nêu tại Điều 1 của Biên bản này .

ĐIỀU 3 . GIÁ TRỊ THANH LÝ HỢP ĐỒNG :

 1. Giá trị hợp đồng :

Giá trị hợp đồng là …….. ( bằng chữ : …… ) , đã bao gồm thuế GTGT và tất cả các chi phí phát sinh liên quan đến việc vận chuyển , bốc xếp , …..

 1. Nghĩa vụ thanh toán :

Bên B đã tạm ứng trước cho Bên A là ……. (bằng chữ : ….)

Số tiền còn lại Bên B phải thanh toán cho Bên A là …….. ( bằng chữ : ….. )

ĐIỀU 4 . KẾT LUẬN :

 1. Hai bên thống nhất nghiệm thu Hợp đồng số …./……
 2. Biên bản nghiệm thu và thanh lý Hợp đồng này là căn cứ để kết thúc Hợp đồng số …./…..
 3. Bên B phải thanh toán toàn bộ số tiền còn lại là ………. cho Bên A sau khi nhận được hóa đơn thuế GTGT theo đúng Hợp đồng giữa hai bên .
 4. Bên A có nghĩa vụ bảo hành thiết bị trong thời gian 01 năm kể từ ngày ký kết Biên bản này .
 5. Bên B có trách nhiệm bảo quản , sử dụng  thiết bị theo đúng hướng dẫn của Bên A .

Biên bản nghiệm thu và thanh lý Hợp đồng này được lập thành 02 bản , mỗi bên giữ 01 bản có giá trị pháp ly như nhau .

ĐẠI DIỆN BÊN A(Ký tên , đóng dấu ) ĐẠI DIỆN BÊN B(Ký tên , đóng dấu )

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191