Menu Đóng

Biên bản nhận tiền

Mẫu Biên bản nhận tiền

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————-

BIÊN BẢN NHẬN TIỀN

Hôm nay , ngày …tháng … năm ….. , tại …………… , chúng tôi gồm :

Bên giao : Ông ……

CMND số …… cấp  ngày …/…/… tại ……….

Địa chỉ :

Bên nhận : Ông ……

CMND số …… cấp  ngày …/…/… tại ……….

Địa chỉ :

Bên giao đã bàn giao và bên  nhận đã nhận đủ số tiền là ……. ( bằng chữ : ….. )

Lý do giao nhận :

Biên bản này được lập thành 02 bản , mỗi bên giữ 01 bản có giá trị như nhau .

BÊN GIAO

 

( Ký và ghi rõ họ tên )

BÊN  NHẬN

 

( Ký và ghi rõ họ tên )

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191