Menu Đóng

Biên bản phê bình

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Biên bản phê bình


CÔNG TY ……

 

Số:…

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN PHÊ BÌNH

(Vv phê bình )

Căn cứ theo Quyết định số …/QĐ về việc khen thưởng, phê bình…

Vào hồi … giờ … phút ngày … tháng … năm ….

Tại: …………………………………………………………………………………………

Chúng tôi gồm có: người lập biên bản……………, ……. .

Thông tin cá nhân:

Họ và tên: ………………………………………………..Chức vụ: ………………………

Họ và tên: ………………………………………………..Chức vụ: ………………………

Họ và tên: ………………………………………………..Chức vụ: ………………………

Nội dung làm việc:

……………………………………………

Các quyết định về việc phê bình:

  • Anh (chị ) ……………………..
  • ……

Cam kết của nhân viên:

  • Không tái phạm ….
  • ….
NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN

 

(ký và ghi rõ họ tên )

NHÂN VIÊN

 

( ký và ghi rõ họ tên )

 

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191