Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Biên bản phê duyệt mẫu vật tư thiết bị


CÔNG TY ……

 

Số:…

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN PHÊ DUYỆT MẪU VẬT TƯ THIẾT BỊ

(Vv phê duyệt mẫu vật tư thiết bị )

Căn cứ theo hợp đồng số: …/HĐ về mẫu vật tư thiết bị.

Căn cứ theo Luật xây dựng.

Căn cứ theo Hạng mục: …………………………………………………………………………….

Công trình: …………………………………………………………………………………………..

Vào hồi … giờ … phút ngày … tháng … năm ….

Tại: …………………………………………………………………………………………

Vào hồi … giờ … phút ngày … tháng … năm ….

Chúng tôi gồm có: người đại diện cho công ty ……….., ……………………………… .

Thông tin đại diện mỗi bên:

Đại diện công ty….:

Ông (bà ):……………………………………………… chức vụ: ………………………

Ông (bà ):……………………………………………… chức vụ: ………………………

Trụ sở tại: …………………………………………………………………………………..

Đại diện bên … :

Ông (bà ):……………………………………………… chức vụ: ………………………

Ông (bà ):……………………………………………… chức vụ: ………………………

Trụ sở tại: …………………………………………………………………………………..

Nội dung công việc:

Tiến hành thực hiện phê duyệt mẫu vật tư thiết bị:

STT Mẫu vật tư thiết bị SL Nơi sản xuất Thành tiền Bảo hành
1          
2          
3          
4          

Các yêu cầu về thiết bị:

  • Các thiết bị đảm bảo: ……………………………………………………………….
  • Bảo hành thiết bị: ……………………………………………………………………

Cam kết giữa các bên:

  • Bên cung phải đảm bảo ……..
  • …..
ĐẠI DIỆN CÔNG TY

 

(ký và ghi rõ họ tên )

BÊN CUNG CẤP …

 

( ký và ghi rõ họ tên )

NGƯỜI XÁC NHẬN

 

( ký và ghi rõ họ tên )

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm: