T3. Th12 5th, 2023

Mẫu biên bản được dùng trong trường hợp có sự việc rơi/mất đồ xảy ra và cần biên bản ghi nhận lại sự việc.

Mẫu Biên bản rơi đồ


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

Hà Nội, ngày….tháng…..năm 2019

BIÊN BẢN RƠI ĐỒ

Biên bản được lập vào hồi ….h……ngày……..tháng……..năm 2019 Tại…

Chúng tôi gồm có:

Người lập biên bản:

Họ tên:………Chức vụ:…………

Địa chỉ:…………Số điện thoại:…………

Người chứng kiến

Họ tên:……Chức vụ/nghề nghiệp:……

Địa chỉ:………Số điện thoại:………

Người làm rơi đồ

Họ tên:………Chức vụ/nghề nghiệp………

Địa chỉ:………Số điện thoại:……

Nội dung sự việc:

Tên đồ vật bị rơi:…………

Thời gian, địa điểm diễn ra vụ việc:………

Giá trị đồ vật làm rơi:…….(bằng số)……….(bằng chữ)

Biên bản được ghi nhận một cách khách quan, trung thực

NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN NGƯỜI RƠI ĐỒ NGƯỜI LÀM CHỨNG

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm: