Menu Đóng

Biên bản rút kinh nghiệm

Mẫu Biên bản rút kinh nghiệm


TÊN ĐƠN VỊ …

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……, ngày ….. tháng ….. năm

BIÊN BẢN RÚT KINH NGHIỆM

 1. Thời gian : Vào hồi …. giờ …. ngày …. tháng …. năm ….
 2. Địa điểm :
 3. Thành phần tham gia :
 • Đồng chí : ………………. Chức vụ : Tổ trưởng bộ môn …….
 • Đồng chí : ………………. Chức vụ : Giáo viên bộ môn ……..
 • Đồng chí : ………………. Chức vụ : Giáo viên bộ môn ……..
 • Đồng chí : ………………. Chức vụ : Giáo viên bộ môn ……..
 1. Nội dung :
 • Rút kinh nghiệm giờ dự của Đồng chí …………
 • Tiết ………. Lớp dạy ………….. Ngày dạy ………………
 • Tên bài dạy ……………..
 1. Tự nhận xét của giáo viên giảng dạy :
 • Mục tiêu bài dạy :

+ ………..

+ …………

+…………

 • Tự nhận xét giờ dạy

+ Ưu điểm : ……..

………

+ Nhược điểm : …………….

…………….

 1. Ý kiến của đồng nghiệp :
 • Ưu điểm : + ……….

+ ……….

+ ……….

 • Nhược điểm : + …………

+ …………

+ ………….

 1. Tổng hợp xết loại đánh giá :
 • Tổng điểm bình quân :
 • Xếp loại :

Lưu ý :

 • Có điểm khống chế :
 • Không có điểm khống chế :

Biên bản kết thúc vào hồi ….. giờ …… cùng ngày .

THƯ KÝ

 

(Ký và ghi rõ họ tên )

TỔ TRƯỞNG

 

(Ký và ghi rõ họ tên )

NGƯỜI DẠY

 

(Ký và ghi rõ họ tên )

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191