Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Biên bản thanh lý máy chạy bộ


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————————

BIÊN BẢN THANH LÝ MÁY CHẠY BỘ

(Vv: thanh lý máy chạy bộ )

Vào hồi … giờ … phút ngày … tháng … năm …. , chúng tôi gồm có: người thanh lý tài sản và người mua lại tài sản.

Bên A (bên thanh lý ):

Tên tôi là: …………………………………………………………………………………

Số CMND/CCCD: ………………………Cấp ngày:……………Tại: …………………….

Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………………….

Số điện thoại liên hệ: ……………………………………………………………………….

Bên B (bên mua ):

Họ và tên: …………………………………………………………………………………

Số CMND/CCCD: ………………………Cấp ngày:……………Tại: …………………….

Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………………….

Số điện thoại liên hệ: ………………………………………………………………………

Tiến hành thanh lý tài sản:

Tên, ký mã hiệu, qui cách (cấp hạng ): …………………………………………………….

Số hiệu:………………………………………… Nước sản xuất:………………………….

Năm sản xuất:……………………………… Năm đưa vào sử dụng: ……………………..

Nguyên giá: …………………………………………………………………………………

Giá trị hao mòn đã trích tính đến thời điểm hiện thanh lý: …………………………………

Giá trị còn lại: ………………………………………………………………………………

Lý do thanh lý:

…………………………………………………

Hai bên đã hoàn toàn thống nhất với nội dung trên và tôn trọng thỏa thuận giữa các bên.

BÊN THANH LÝ

 

(ký và ghi rõ họ tên )

BÊN MUA

 

( ký và ghi rõ họ tên )

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm: