T6. Th12 1st, 2023

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Biên bản thanh lý phòng khách sạn


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————————

BIÊN BẢN THANH LÝ VẬT TƯ PHÒNG KHÁCH SẠN

(Vv thanh lý phòng khách sạn )

Vào hồi … giờ … phút ngày … tháng … năm …. , chúng tôi gồm có: bên thanh lý và bên mua lại…

Tên tôi là: …………………………………………………………………………………

Số CMND/CCCD: ………………………Cấp ngày:……………Tại: …………………….

Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………………….

Số điện thoại liên hệ: ……………………………………………………………………….

Người làm việc với tôi là : …………………………………………………………………

Số CMND/CCCD: ………………………Cấp ngày:……………Tại: …………………….

Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………………….

Số điện thoại liên hệ: ………………………………………………………………………

Tiến hành thanh lý phòng khách sạn tại : ………………………………………………….

Bao gồm những tài sản trong phòng: ………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Tiến hành thanh toán qua hình thức: ………………………………………………………

Hai bên đã hoàn toàn thống nhất với nội dung trên và tôn trọng thỏa thuận giữa các bên.

BÊN THANH LÝ

 

(ký và ghi rõ họ tên )

BÊN MUA

 

( ký và ghi rõ họ tên )

 

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm: