Mẫu Biên bản thanh lý quán net


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————–

BIÊN BẢN THANH LÝ QUÁN NET

Vào hồi …giờ …phút, ngày …tháng …năm…, tại ………………………………………

Chúng tôi bao gồm:

BÊN MUA: ………………………………………………………. (Sau đây gọi là bên A)

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………….

Điện thoại: …………………………………………………………………………………

BÊN BÁN: ………………………………………………………… (sau đây gọi là bên B)

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………….

Điện thoại: …………………………………………………………………………………

Nội dung thanh lý quán net cụ thể như sau:

Stt Tên thiết bị thanh lý Số lượng Giá
       
       
       
       
       

Tổng số tiền thanh lý: ………………………………………………………………………

Hai bên thống nhất 100% không có ý kiến nào khác.

Biên bản kết thúc vào hồi … giờ cùng ngày.

 

Hà Nội, ngày …tháng …năm…

BÊN B BÊN A

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm: