Mẫu Biên bản thanh lý quạt

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————–

BIÊN BẢN THANH LÝ QUẠT

Vào hồi … giờ … phút, ngày … tháng … năm … tại ………………………………………

1. Thành phần

BÊN MUA: …………………………………………………………….   (gọi tắt là bên A)

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………….

Điện thoại: …………………………………………………………………………………

BÊN BÁN: ……………………………………………………………..   (gọi tắt là bên B)

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………….

Điện thoại: …………………………………………………………………………………

2. Nội dung

Nội dung thanh lý quạt cụ thể như sau:

Stt Tên loại quạt Số lượng Giá
       
       
       

Tổng số tiền thanh lý: ………………………………………………………………………

Hai bên thống nhất 100% không có ý kiến nào khác.

Biên bản kết thúc vào hồi … giờ cùng ngày.

 

Hà Nội, ngày … tháng … năm …

BÊN B

BÊN A

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm: