T6. Th12 1st, 2023

Mẫu Biên bản thanh lý rèm


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————

BIÊN BẢN THANH LÝ RÈM

Vào hồi …giờ …phút, ngày …tháng …năm…, tại ………………………………………

Chúng tôi bao gồm:

BÊN MUA: ……………………………………………………………. (gọi tắt là bên A)

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………….

Điện thoại: …………………………………………………………………………………

BÊN BÁN: ………………………………………………………………. (gọi tắt là bên B)

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………….

Điện thoại: …………………………………………………………………………………

Nội dung thanh lý rèm cụ thể như sau:

Stt Tên loại rèm Số lượng Giá
       
       
       
       

Tổng số tiền thanh lý: ………………………………………………………………………

Hai bên thống nhất 100% không có ý kiến nào khác.

Biên bản kết thúc vào hồi … giờ cùng ngày.

 

Hà Nội, ngày …tháng …năm…

BÊN B BÊN A

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm: