Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Biên bản thỏa thuận bồi thường hư hỏng đồ đạc


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                        , ngày   tháng   năm

BIÊN BẢN THỎA THUẬN BỒI THƯỜNG HƯ HỎNG ĐỒ ĐẠC

(Về việc: Bồi thường hư hỏng đồ đạc)

            Hôm nay, hồi… ngày… tháng… năm… tại…

Chúng tôi gồm:

– Tôi: Nguyễn Văn A

Ngày sinh:

Số điện thoại:

CCCD số… cấp ngày… tại…

Chỗ ở hiện nay:

– Những người làm việc với tôi:

+ Ông Nguyễn Văn B

Ngày sinh:

Số điện thoại:

CCCD số… cấp ngày… tại…

Chỗ ở hiện nay:

            + Bà Nguyễn Thị C

+ …

– Những người khác:

+ Ông… CCCD số cấp ngày… tại…

+…

Nội dung làm việc:

Vào hồi… ngày… tháng… năm… chiếc xe mang biển kiểm soát… do bà Nguyễn Thị C điều khiển và ông Nguyễn Văn B là chủ sở hữu ngồi bên ghế phụ bị mất lái đâm vào nhà tôi tại số… làm hư hỏng nhiều đồ đạc gây thiệt hài lớn. Khi xảy ra sự việc, ông… đã chứng kiến toàn bộ.

Qua làm việc, chúng tôi thống nhất các điều khoản bồi thường hư hỏng đồ đạc như sau:

  1. Ông Nguyễn Văn B bồi thường cho tôi khoản tiền… thanh toán trong thời gian… qua hình thức…
  2. Bà Nguyễn Thị C bồi thường cho tôi khoản tiền… thanh toán trong thời gian… qua hình thức…
  3. Biên bản này gồm… trang, có hiệu lực kể từ ngày ký và được lập thành… bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01 bản làm căn cứ thực hiện.

Người lập                             Người làm việc với tôi                              Người xác nhận

(ký, ghi rõ họ tên)                                 (ký, ghi rõ họ tên)                      (Nêu ý kiến, ký, ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm: