Biên bản thu hồi máy móc là văn bản do các bên chủ thể có liên quan tiến hành xác lập về quá trình diễn ra việc thu hồi máy móc trên thực tế theo quy định của cơ quan, tổ chức hoặc quy định của pháp luật. Dưới đây là mẫu biên bản thu hồi máy móc cụ thể:

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Biên bản thu hồi máy móc 


TÊN CƠ QUAN

Số:…/BB-…..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.

…., ngày….tháng …..năm………

BIÊN BẢN THU HỒI MÁY MÓC

Căn cứ Quyết định số:……/QĐ-…… về việc thu hồi máy móc……………đối với Công ty……………………………………………..

Căn cứ……………………………………………………………….;

Hôm nay, ngày…tháng…năm…. Chúng tôi gồm các bên như sau:

BÊN THU HỒI:

Thành phần tham gia thu hồi gồm

1, Ông/bà:……………………………………………………… Chức vụ:………

2, Ông/Bà:……………………………………………………..  Chức vụ:………..

Cơ quan:……………………………………………………………………………

Địa chỉ:……………………………………………………………………………

Điện thoại liên hệ:………………………………………………………………..

BÊN BỊ THU HỒI:

Công ty:……………………………………………………………………………

Địa chỉ:…………………………………………………………………………….

Điên thoại liên hệ:………………………………………………………………….

Người đại diện theo pháp luật Ông/bà:………………………. Chức vụ:…………

Số điện thoại liên hệ:…………………………………………………………….

Quá trình thu hồi máy móc …. theo quy định được diễn ra vào lúc …h, ngày…. tháng…..năm……… gồm các nội dung chính sau đây:

1, Bên thu hồi tiến hành thu hồi các loại máy móc sau:

STT Tên máy móc Mô tả Số lượng …….
1, …..      
2, …..      
3, …..      
         

2, Lý do thu hồi:

Các loại máy móc nêu trên do công ty sản xuất đã được lưu hành ra thị trường trong thời gian………tháng. Tuy nhiên, mọi hoạt động đều chưa được cấp phép và thông qua kiểm tra. Sau khi phát hiện và kiểm tra thì số  lượng máy móc chưa đạt tiêu chuẩn, chất lượng máy móc không an toàn. Cơ quan tiến hành thu hồi 100% số lượng máy móc nêu trên.

3, Bên bị thu hồi có trách nhiệm bàn giao đã tiến hành bàn giao đầy đủ số lượng nêu trên theo yêu cầu. Trong trường hợp chủ doanh nghiệp có dấu hiệu trốn tránh hoặc bàn giao không trung thực sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Bên bị thu hồi có trách nhiệm giải trình về sự việc này ngay sau khi biên bản có hiệu lực.

Kết thúc buổi thu hồi chúng tôi xác lập biên bản thu hồi máy móc này theo đúng quy định của pháp luật.

Biên bản được lập thành … các bản, mỗi bên sẽ có trách nhiệm giữ …… bản.

Chúng tôi cam kết về sự việc nêu trên là đúng sự thật đã diễn ra trên thực tế.

Sau khi đọc biên bản các bên tiến hành ký xác nhận bên dưới.

      BÊN THU HỒI   

 

( Ký và ghi rõ họ tên)

BÊN BỊ THU HỒI

( Ký và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm: