Biên bản từ chối nhận tài sản là văn bản của cá nhân, tổ chức sử dụng để ghi nhận lại việc cá nhân, tổ chức nào đó từ chối nhận tài sản( có thể là tài sản thừa kế, tặng, cho,….), cụ thể như sau:

Mẫu Biên bản từ chối nhận tài sản

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

……, ngày… tháng… năm…

BIÊN BẢN TỪ CHỐI NHẬN TÀI SẢN

(Số: …/BB-…)

Hôm nay, vào lúc… giờ…phút, ngày..tháng…năm… tại Phòng Công chứng……. Chúng tôi gồm có:

1. Ông/Bà …………………………………….. sinh năm: ………………

CMND/CCCD số:……………….. do CA…………. cấp ngày… tháng…. năm…….

Địa chỉ thường trú:………………………………

Nơi cư trú hiện tại:…………………………….

Số điện thoại liên hệ:……………………..

2. Ông/Bà …………………………………….. sinh năm: ………………

CMND/CCCD số:……………….. do CA…………. cấp ngày… tháng…. năm…….

Địa chỉ thường trú:………………………………

Nơi cư trú hiện tại:…………………………….

Số điện thoại liên hệ:……………………..

3. Ông/Bà …………………………………….. sinh năm: ………………

CMND/CCCD số:……………….. do CA…………. cấp ngày… tháng…. năm…….

Địa chỉ thường trú:………………………………

Nơi cư trú hiện tại:…………………………….

Số điện thoại liên hệ:……………………..

Tiến hành lập biên bản về việc Ông/Bà………………………từ chối nhận tài sản với nội dung như sau:

  1. Về tài sản:

Tên tài sản: …………………………………………………………….

Giá trị tài sản: ………………………………………………………….

Là tài sản: thừa kế, được tặng, được cho,……………………………..

  1. Về lý do từ chối nhận tài sản(nếu có)

………………………………………

  1. Cam kết:

-Việc tôi từ chối nhận tài sản là hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, dụ dỗ, cưỡng ép và không nhằm trốn tránh thực hiện bất kỳ một nghĩa vụ tài sản nào, nếu có thì biên bản từ chối này là vô hiệu.

-Không tranh chấp, khiếu nai gì về sau.

………………. (Các cam kết khác nếu có)

Tôi đã đọc lại nội dung biên bản từ chối nhận tài sản này, nhìn nhận là chính xác đúng ý muốn của tôi đã tuyên bố và đồng ý ký tên.

Biên bản từ chối nhận tài sản này này có hiệu lực kể từ ngày được Phòng Công chứng chứng nhận hoặc Ủy ban nhân dân phường, xã chứng thực và được lập thành ………. bản chính, mỗi bản chính gồm……….tờ……………trang, người lập giữ………bản chính, l­ưu tại Phòng Công chứng ……………………………. 01 (một) bản chính.

NGƯ­ỜI LẬP BIÊN BẢN

 

(ký và ghi rõ họ và tên)

ÔNG CHỨNG VIÊN

 

(ký và ghi rõ họ và tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm: