Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Biên bản xác nhận cổ đông


CÔNG TY CỔ PHẦN ……………

 

………………………………………

——————–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————–

BIÊN BẢN XÁC NHẬN CỔ ĐÔNG

(V/v: Xác nhận tư cách cổ đông cho Ông/Bà ……………………..)

Căn cứ Hợp đồng chuyển nhượng …………………………………………………………………………………..     

Vào hồi …h…, ngày … tháng … năm 20…, tại trụ sở Công ty Cổ phần ………………….

Công ty Cổ phần …………………, đại diện Ban lãnh đạo gồm:

  • Ông/Bà: …………………………………………………………………………………………………………….

Chức vụ:…………………………………………………………………………………………………………….

  • Ông/Bà: …………………………………………………………………………………………………………….

Chức vụ: ……………………………………………………………………………………………………………

  • Ông/Bà: …………………………………………………………………………………………………………….

Chức vụ: ……………………………………………………………………………………………………………

Xác nhận tư cách cổ đông cho:

Thành viên: Tổ chức/Ông/Bà ………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………………………………………

Giấy CMND/ĐKKD số: …………………..do: ………………..cấp ngày:…………………………..

Đã góp đủ giá trị phần vốn góp của mình là:………………………………………..VNĐ (………………………………………………………….. chẵn), (Tỷ lệ vốn góp………………………… %).

Hình thức góp vốn:

+ Tiền mặt: …………………………………………………………………………………………………………………..

+ Tài sản: ……………………………………………………………………………………………………………………..

Thời điểm góp vốn:………………………………………………………………………………………………………..

Tư cách cổ đông của thành viên ……………… được xác lập từ ngày … tháng … năm 20….

……………….., ngày … tháng … năm 20…

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ GIÁM ĐỐC

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm: