Mẫu Biên bản xử lý lấn chiếm vị trí chợ


 UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN XỬ LÝ LẤN CHIẾM VỊ TRÍ CHỢ

V/v: Xử lý lấn chiếm vị trí chợ

Hôm nay hồi …….giờ…..phút, ngày…. tháng. …năm 2019

Tại ………………………………….

  1. Chúng tôi bao gồm:
  2. Họ tên: ……………………………… Chức vụ: ……………………………………..

Đại diện cho UBND xã/phường/thị trấn:………………

  1. Họ tên : ……………………………… Chức vụ: ……………………………………..
  2. Họ tên:………………………………. Chức vụ: ……………………………………….

Với sự chứng kiến của Ông/bà: …………………………………………………………..

Thường trú tại: ……………………………………………………………………………..

Tiến hành lập biên bản về hành vi lấn chiếm của những cá nhân/tổ chức sau:

  1. Họ tên: ………………………………………………………………………………….

Thường trú tại: …………………………………………………………………………..

Số CMND: ………………………..… ngày cấp…………nơi cấp……………………

Nghề nghiệp:……………………………………………………………… ……………

  1. Họ tên: ………………………………………………………………………………….

Thường trú tại: ………………………………………………………………………….

Số CMND: …………………………. ngày cấp………….nơi cấp…………………….

Nghề nghiệp:…………………………………………………………………………….

  1. Nội dung biên bản:

Thời gian, địa điểm:……………………………………………………………………….

Diễn biến vụ việc:

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….

Biên bản được lập thành 02 bản, mỗi bên nắm giữ 01 bản

Người lập biên bản                                                         Đại diện bên bị lập biên bản

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm: