T6. Th12 1st, 2023

Mẫu Biên bản xử lý mang đồ trái phép ra khỏi cơ quan


 CƠ QUAN A  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Số:…../BB Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 BIÊN BẢN XỬ LÝ MANG ĐỒ TRÁI PHÉP RA KHỎI CƠ QUAN

V/v: Xử lý mang đồ trái phép ra khỏi cơ quan

Căn cứ nội quy cơ quan……..

Hôm nay hồi …….giờ……..phút, ngày……tháng……năm 2019.

Tại ………………………

Người lập biên bản:

Họ tên: ……………………………………… Chức vụ: ………………………..

Với sự chứng kiến của:

Họ tên: ……………………………………… Chức vụ: ………………………..

Người bị lập biên bản:

Họ tên: ………………………………………. Chức vụ: …………………………

Tiến hành lập biên bản về việc mang đồ trái phép ra khỏi cơ quan với những nội dung như sau:

Thời gian, địa điểm xảy ra vụ việc: ……………………………………………………..

Diễn biến vụ việc xảy ra:

……………………………………………………

Đồ vật bị mang trái phép:…………Giá trị:……… (bằng số)…………(bằng chữ)

Thiệt hại xảy ra (nếu có):…………………………………………………………………

Biên bản này được lập thành hai bản, một bản lưu tại cơ quan, một bản do người bị lập biên bản năm giữ.

Người lập biên bản       Người chứng kiến       Lãnh đạo đơn vị        Người bị lập biên bản

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm: