Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Biên bản xử lý sự cố công trình


Chủ đầu tư/Chủ sở hữu hoặc chủ quản lý sử dụng công trình xây dựng CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

————————-

BIÊN BẢN XỬ LÝ SỰ CỐ CÔNG TRÌNH

(V/v: Xử lý sự cố công trình xây dựng …………………………..)

Thời gian và địa điểm:

Vào lúc …. giờ …… tại Công trình……………………………………………………………………………………

Thành phần có mặt

Đại diện:……………………………………………………………………………………………………………………….

Ông/Bà: ………………………………………….. Chức vụ …………………………………………………………….

Đại diện:……………………………………………………………………………………………………………………….

Ông/Bà: ………………………………………….. Chức vụ …………………………………………………………….

Đại diện:……………………………………………………………………………………………………………………….

Ông/Bà: ………………………………………….. Chức vụ …………………………………………………………….

Nội dung

  • Tường trình về sự cố xảy ra
  • Thời điểm xảy ra sự cố: ……………………………………………………………………………….
  • Lý do sự cố:……………………………………………………………………………………………….
  • Hiện trạng công trình/Thiệt hại:…………………………………………………………………….
  • Thống nhất phương án xử lý sự cố: ………………………………………………………………………
  • Phân công công việc
STT Công việc Chi phí Nhóm/Người thực hiện Ghi chú Ký tên
1          
2          
3          
  • Thời gian xử lý: ………………………………………………………………………………………………….
  • Người nghiệm thu:………………………………………………………………………………………………

Kết luận:

Các bên thống nhất các nội dung trên, biên bản được đọc cho các bên cùng nghe và ký tên.

………………….., ngày……… tháng……… năm……….

CÁC BÊN KÝ XÁC NHẬN

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm: