T6. Th12 1st, 2023

Cam kết doanh thu là văn bản do các chủ thể có trách nhiệm cam kết thực hiện về nội dung doanh số bán hàng theo yêu cầu chung của tổ chức, đơn vị hoặc cá nhân kinh doanh. Dưới đây là mẫu văn bản cam kết doanh thu cụ thể:

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Văn bản Cam kết doanh thu


CÔNG TY…….

CƠ SỞ…….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.

…., ngày….tháng….năm…….

CAM KẾT DOANH THU

Họ và tên:  …………. Vị trí: Quản lý

Tên cơ sở:

Địa chỉ:

Số điện thoại liên hệ:

Theo kế hoạch áp doanh số bán hàng của Công ty…………… tại các cơ sở trong giai đoạn……………………….. như sau:

Tên cơ sở Các dòng sản phẩm Mức doanh thu Thưởng % doanh số Mức doanh thu Thưởng % doanh số
1,   Từ…. đến….   Trên…..  
2,   Từ…. đến….   Trên…..  
3,   Từ…. đến….      

Như vậy, đối với cơ sở…… sẽ phải đạt mức doanh thu trong giai đoạn ……… Cơ sở cam kết sẽ đạt được trên mức doanh thu tối thiểu là ….. Cụ thể, mục tiêu đặt ra như sau:

1.Sản phẩm…..

Số sản phẩm dự kiến bán ra sẽ là:….. sản phẩm, chiếm……%/Tổng sản phẩm.

Sản phẩm tồn là:….. sản phẩm, chiếm…….%/Tổng sản phẩm

…………………………………………………………………………………..

2.Sản phẩm……

Số sản phẩm dự kiến bán ra sẽ là:….. sản phẩm, chiếm……%/Tổng sản phẩm.

Sản phẩm tồn là:….. sản phẩm, chiếm…….%/Tổng sản phẩm

…………………………………………………………………………………..

Cơ sở…..cam kết sẽ đạt trên mức doanh thu tối thiếu và cố gắng đạt được như đã dự kiến. Nếu thấp hơn mức doanh thu tối thiếu, cơ sở….. sẽ chấp nhận việc phạt không đạt doanh thu theo quy định của Công ty….

QUẢN LÝ CƠ SỞ……….

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm: